مشتریان بانک گردشگری برای فرایند ثبت و انتقال چک از سامانه "پیچک" استفاده کنند

در سایت اتحادیه Mfe مطلب مشتریان بانک گردشگری برای فرایند ثبت و انتقال چک از سامانه "پیچک" استفاده کنند مشاهده می کنید
مشتریان بانک گردشگری برای فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک خود می توانند به صورت اختیاری از سامانه “پیچک” استفاده کنند.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe