احتمال تجدید نظر در بازگشایی برخی مدارس کشور

در سایت اتحادیه Mfe مطلب احتمال تجدید نظر در بازگشایی برخی مدارس کشور مشاهده می کنید
عضو هیات علمی دانشگاه ایران گفت: احتمالا در بازگشایی برخی مدارس کشور تجدید نظر شود.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe